ข้อมูลสถิติของจำนวนการรสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สถิติของสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบสัดส่วนจำแนกขนาด และปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban@tosh.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน))
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
CSV,PDF,XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Others License Open
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 มีนาคม 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
อุตสาหกรรม,ประเภทกิจการ,ปีที่จัดกิจกรรม
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) แห่ง, ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลรวมของจำนวนสถานประกอบกิจการ
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานกระทรวงแรงงาน
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 26 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565